The Poetry of Yevtushenko: Vol. 1 - Zima Junction
written by Yevgeny Aleksandrovich Yevtushenko, 1933-; produced by Scotti D'Arcy, 1923-1990 (Folkways Records, 1967), 48 mins