The Poetry of Yevtushenko: Vol. 2
written by Yevgeny Aleksandrovich Yevtushenko, 1933-; produced by Scotti D'Arcy, 1923-1990 (Folkways Records, 1966), 36 mins