The Vanishing Spring Light
directed by Xun Yu, fl. 2010; produced by Daniel Cross, 1973- and Tao Gu, fl. 1998, Eye Steel Film; performed by Jiang Su-Hua, 1933-2009, Kou Shao-Xi, fl. 2011, Xiang Jia-Rong, fl. 2011 and Da Wan-Bi, fl. 2011 (Canada: Eye Steel Film, 2011), 1 hour 52 mins