The Fairy Doll
directed by Thomas Grimm, 1942-; composed by Josef Bayer, 1852-1913; conducted by Viktor Fedotov, 1933-2001; choreographed by Mikhail Berkut, fl. 1975; designed by Ves Harper, 1940-2004, Jørgen S. Johannessen; produced by Thomas Grimm, 1942-; performed by Igor Zelenski, 1969-, Yelena Pankova, Farukh Ruzimatov, 1963-, Lyubov Kunakova, 1951-, Eldar Aliev, fl. 1992, Yelena Yevteyeva, 1947-, Sergei Vikharev, 1962-2017, Konstantin Zaklinsky, 1955-, Altynai Asylmuratova, 1961-, Larissa Lezhnina, 1969- and Yulia Makhalina, 1968-, Orchestra of the Mariinsky Theatre (Kirov), St Petersburg and Mariinsky Ballet (ArtHaus Musik, 1991), 12 mins