Jaya Parvati Vrat Katha
performed by Shree Devesh Mehta (Sursagar, 2007), 1 hour 14 mins